Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice <p>ISSN 2064-4027 (online)<br />ISSN 1589-519X (nyomtatott)</p> <p>A MATE Neveléstudományi Intézetének és a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának neveléstudományi folyóirata. A hazai és nemzetközi neveléstudományi műhelyek diskurzusainak egyik jelentős fóruma.</p> <p>Alapítva a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Karán 2003-ban.<br />Alapító főszerkesztő: Deli István.<br />2013-tól csak online kiadásban jelenik meg.</p> Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem hu-HU Képzés és Gyakorlat : Neveléstudományi folyóirat 1589-519X Az iskolai közösségi szolgálat mint az érettségire készülő tanulók pályaorientációs támogatásának egyik esélye https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/4352 <p class="KGYsszefoglals1">Az életpályán a kellő érettséget feltételező első igazán nagy döntés a középiskolából való továbblépés kérdése. (Az általános iskolai pályaválasztás során a tanulók pályaválasztási éretlensége miatt a szülők szerepe jellemzően kiemelt hangsúlyt kap.) Ennek előkészítéséhez kiváló lehetőséget nyújt az iskolai közösségi szolgálat (továbbiakban: IKSZ), melynek megfogalmazott céljai között a tanulók szociális képességfejlesztése és érzékenyítése mellett megjelenik a tanulók pályaorientációjának a támogatása is. Valamennyi ezzel összefüggő tapasztalat azt mutatja, hogy ez a téma méltatlanul háttérbe szorul. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy néhány példán keresztül bemutassuk, hogyan lehet a pályaorientáció oldaláról közelíteni a szolgálat tapasztalataihoz és kiaknázni azokat az önismeret fejlesztésére vonatkozó lehetőségeket, melyek a program során gyakran kihasználatlanul maradnak.</p> Miklós Kenderfi Copyright (c) 2022 Kenderfi Miklós https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 5 15 10.17165/tp.2022.3-4.5-15 A mentortanárok percepcióinak vizsgálata a Mayring-féle kvalitatív tartalomelemzés segítségével https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/3602 <p>Kutatásomban azt vizsgáltam, hogyan látják a mentorok a magyarországi tanárképzők kompetenciáit. Tanulmányomban a Creswell értelmező szekvenciális tervezési modelljén alapuló kombinált paradigmát követtem. Egyrészt ezt a kutatási módszert, másrészt a kutatásom eredményeit kívántam bemutatni.</p> Rita Kocsis Copyright (c) 2022 Kocsis Rita https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 16 23 10.17165/tp.2022.3-4.16-23 Az oktatási célú szabadulószobák módszertani lehetőségei egyetemi hallgatóknál https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/4351 <p>Az oktatási célú szabadulószoba egyik fő előnye a tanulói motiváció növelése a tananyag elsajátítása érdekében, közben az interperszonális készségek fejlesztése is elengedhetetlen a módszer alkalmazása folyamán. Kutatásunk során ennek az innovatív oktatási módnak a módszertani lehetőségeit vizsgáljuk egyetemi hallgatók körében. A kutatásunk fő kérdése az, hogyan valósítható meg a kollaboratív problémamegoldó kompetencia mérése a szabadulószoba által, illetve mi jellemzi a szabadkai (Szerbia) Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatóinak kollaboratív problémamegoldó kompetenciáját. Tanulmányunkban a szakirodalmi ismereteket felhasználva, az oktatási célú szabadulószobák módszertani lehetőségeit ismertetjük. Munkánk során egy saját fejlesztésű, oktatási szabadidős szabadulószoba-játék bemutatását is vázoljuk.</p> Elvira Kovács Helena Manojlovic Copyright (c) 2022 Elvira Kovács, Helena Manojlovic https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 24 35 10.17165/tp.2022.3-4.24-35 Épített tér – alkalmazkodás és tér-tárgy összefüggés óvodai környezetben https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/3604 <p><span style="font-style: normal !msorm;">A gyermekek belső késztetése a játék, illetve az aktív cselekvéshez kötött felfedezés, alakítás, kreatív megnyilvánulások, amelyek a tanuláshoz </span><span style="font-style: normal !msorm;">vezetnek</span><span style="font-style: normal !msorm;">. </span><span style="font-style: normal !msorm;">Életük a jelenben történik, figyelmük a pillanat eseményeire fókuszál. </span><span style="font-style: normal !msorm;">Folyamatosan alkalmazkodnak a körülöttük lévő világhoz, vagyis ösztönösen „belenőnek” a térbe. A tanulás esztétikailag megnyugtató és érzelmi kényelmet nyújtó</span><span style="font-style: normal !msorm;">,</span><span style="font-style: normal !msorm;"> rugalmasan változó környezetben ideális</span><span style="font-style: normal !msorm;">,</span><span style="font-style: normal !msorm;"> ahol a téri világ segíteni tudja a gyermek fizikai, men</span><span style="font-style: normal !msorm;">tális és érzelmi fejlődését. </span><span style="font-style: normal !msorm;">A dolgozat példák bemutatásával áttekinti, hogy milyen építészeti és belsőépítészeti eszközökkel lehet segíteni a tér megismerését óvodai környezetben; foglalkozik a testséma és a személyes fizikai tér kial</span><span style="font-style: normal !msorm;">akítását, illetve a tájékozódást fejlesztő téri-tárgyi összefüggésekkel; valamint vizsgálja a mozgást ösztönző téri struktúrákat és az érzékszervek fejlesztésére fókuszáló játékokat, tárgyakat, berendezéseket, </span><span style="font-style: normal !msorm;">bútorokat</span><span style="font-style: normal !msorm;">.</span></p> Zsuzsanna Mucsi László Molnár Copyright (c) 2022 Mucsi Zsuzsanna, Molnár László https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 36 42 10.17165/tp.2022.3-4.36-42 Egy népdal kottaképei: a gyűjtéstől az ének-zene tankönyvekig https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/3597 <p>Tanulmányomban az Ablakomba, ablakomba besütött a holdvilág kezdetű, Bartók Béla által gyűjtött népdal kottakép-útját követem végig. Ének-zene órák látogatása során szembesültem a népdal többféle változatának tanításával. A legszembetűnőbb eltérés a népdal harmadik sorának dallamában mutatkozik, melynek több oka is lehet. A feltételezhető zenei memóriabeli, intonációs problémákon túl kottázási hibák is előfordulnak. Jelen tanulmány ezen hibákat és azok okait igyekszik felderíteni a célból, hogy a benne megfogalmazott kutatási eredmények a közoktatás hasznára váljanak. Emiatt szükségesnek tartottam a népdal gyűjtési körülményeit felderíteni a MTA BTK Zenetudományi Intézet gondozásában publikált népzenei felvételek, kottakép és szöveg tekintetében.<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><strong>[1]</strong></a> A gyűjtésből kiindulva először Bartók feldolgozásával foglalkozom, majd kronológiai sorrendben értelmezem az ének-zene tankönyvekben fellelhető kottapéldákat, kezdve Kodály Zoltán és Kerényi György Iskolai énekgyűjtemény című, 1944-ből származó kiadványával, befejezve Tapodi Attila Ének-zene 12. című, 2020-ban megjelent tankönyvével. Igyekszem magyarázatot adni a tankönyvekben lévő dallami, metrumbeli eltérésekre, továbbá a második és további versszakokra.</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1">[1]</a> Bartók Béla: Magyar népdalok. Egyetemes Gyűjtemény digitális közreadás (második, átdolgozott kiadás)</p> Ildikó Pintér-Keresztes Copyright (c) 2022 Pintér-Keresztes Ildikó https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 43 53 10.17165/tp.2022.3-4.43-53 A női kereskedelmi képzés a Nemzeti Nőnevelés tükrében https://journal.ke.hu/index.php/trainingandpractice/article/view/4353 <p>A 20. század első felének ritkán vizsgált oktatási intézménye a női felső kereskedelmi iskola. Ez az időszak számtalan kritikát kapott tananyaga miatt. Hiába leányiskola, a tipikus „női tantárgyak” nem szerepeltek az órarendben. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a Nemzeti Nőnevelés folyóirat 1909 és 1919 közötti számainban az ilyen típusú iskolákkal kapcsolatos nézeteket. </p> Krisztina Stummer Copyright (c) 2022 Stummer Krisztina https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-12-29 2022-12-29 20 3-4 54 59 10.17165/tp.2022.3-4.54-59