https://journal.ke.hu/index.php/tl/issue/feed TÁJÖKÖLÓGIAI LAPOK | JOURNAL OF LANDSCAPE ECOLOGY 2023-02-27T23:05:52+00:00 Centeri Csaba Centeri.Csaba@uni-mate.hu Open Journal Systems <p>ISSN 1589-4673 (Nyomtatott)</p> <p>A folyóirat a tájökológia mint szintetizáló tudáson alapuló tudományterület és a hozzá szorosan kapcsolódó diszciplínák fejlődésében – alapvetően a táj egészével kapcsolatos kutatásokban – kíván közreműködni. A lap lehetőséget kínál a kutatók új eredményeinek megjelentetésére, magyar vagy világnyelven történő publikálásra. Olyan áttekintő tanulmányokat, összefoglaló munkákat is közöl, amelyek segítséget jelenthetnek a tudományos eligazodásban.</p> <p>Alapította: Szent István Egyetem Környezetgazdálkodási Intézet és a Tájökológia Tanszék 2003-ban.</p> https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3972 A domináns pázsitfűfaj felülvetésén alapuló gyeprekonstrukciós módszer eredményei löszparlagon 2023-02-27T12:33:47+00:00 Zsófia Eszter Guller gullerzsofi@gmail.com Judit Házi salata.denes@uni-mate.hu Sándor Bartha salata.denes@uni-mate.hu Csaba Molnár salata.denes@uni-mate.hu Purger Dragica salata.denes@uni-mate.hu Gábor Szabó salata.denes@uni-mate.hu Zita Zimmermann salata.denes@uni-mate.hu András István Csathó salata.denes@uni-mate.hu <p class="TLsszefoglals">A gyepterületek kiterjedésének drasztikus csökkenése a hozzájuk kötődő életközösségek összeomlásához vezethet, ezért kiemelten fontos a meglévő állományok megóvása, illetve a specialista fajok és együttesek élőhelyének helyreállítása. Kutatásunkban a megfogyatkozott, beszántások által leginkább fenyegetett löszgyepvegetáció felülvetéses rekonstrukciójának eredményeit vizsgáltuk alföldi környezetben, hogy pontosabb képet kapjunk a módszer mezőségi (csernozjom) talajon való alkalmazásáról. Vizsgálatunkat a fokozottan védett battonyai Tompapusztai-löszgyepen (Körös–Maros Nemzeti Park) és közvetlen szomszédságában, egy 2009-ben felhagyott szántóföldi parcellán végeztük. A parlag egy kijelölt részét 2011-ben felülvetéssel kezelték. A felülvetéshez kizárólag a Tompapusztai-löszgyepről származó propagulumot használtak. A rekonstrukció során legnagyobb mennyiségben az ősi löszpusztagyep domináns pázsitfűfaja, a vékony csenkesz (<em>Festuca valesiaca</em>) került elvetésre. Kisebb mennyiségben, szintén az ősgyepről származó, összesen 28 célfajt tartalmazó, különböző arányban összeállított magkeveréket juttattak ki a talajfelszínre. A gyepképződési folyamatot 4×4 m-es állandó kvadrátok ismételt cönológiai felvételezésével monitoroztuk. 2015-ben, a felülvetés utáni 4. évben már a <em>Festuca valesiaca</em>, vagyis a természetes állapotú löszgyep domináns pázsitfűfaja volt a legnagyobb borítást elérő faj a vetett gyepben. Ugyanakkor ebben az évben a vegetáció még meglehetősen heterogén volt, illetve még a szukcesszió korai stádiumának jellegzetességét is mutatta. 2020-ban, a felülvetést követő 9. évre már csökkent a gyomfajok száma, jelentősen nőtt a diverzitás és a célfajok borítása, illetve a vegetáció homogénebbé vált. Azonban a <em>Festuca valesiaca</em> referencia-területhez képesti túlzott dominanciája, és számos célfaj jóval alacsonyabb borítása miatt a löszgyepek változatos borításértékekkel jellemezhető struktúrája nem alakult ki. Emellett a felülvetéssel érintett terület növényzete fajszámban és diverzitásban is szignifikánsan alulmaradt a természetes löszgyephez képest. A felülvetett gyepben készített felvételek főkoordináta-analízis alapján is elkülönültek az ősgyepi kvadrátoktól. A löszgyepek rekonstrukciója, azok fajgazdagsága és változatos szerkezete miatt rendkívüli kihívást jelent, az eredeti állapotok megközelítéséhez valószínűleg a vizsgált időszaknál nagyságrenddel hosszabb időtartamra van szükség. A domináns pázsitfűfaj felülvetésén alapuló módszerrel tíz év alatt habitusában hasonló, azonban vegetációs sajátságaiban még erősen eltérő gyepet sikerült kialakítani.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Guller Zsófia Eszter, Házi Judit, Bartha Sándor, Molnár Csaba, Purger Dragica, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Csathó András István https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3975 A közösségi tudomány és a növényfenológiai vizsgálatok szerepe az éghajlatváltozás helyi hatásainak kimutatásában 2023-02-27T17:16:28+00:00 Zoltán Alföldi Alfoldi.Zoltan.Peter@uni-mate.hu László Cseh salata.denes@uni-mate.hu <p>A tudományos kutatások egyik módszertani kiterjesztési és hatékonyság-növelési lehetősége a közösségi tudomány (citizen science), amely az elmúlt évtizedekben egyre jobban terjed a különböző tudományterületeken belül, és azok között. Ennek egyik jelentős gyakorlati példája egy lelkes amatőr adatgyűjtő (Cseh László) évtizedeken át végzett kitartó és pontos munkájával a legfontosabb helyi éghajlati adatokat (napi hőmérséklet mérése reggel 7 és 12 órakor, csapadék mennyisége) gyűjtötte össze a Cegléd melletti pusztán. Az éves hőmérsékleti átlagok mellett az évszakok hőmérsékleti átlagainak alakulását is kimutattuk, melyek közül a legnagyobb növekedést (+2,0 <sup>°</sup>C) a téli átlaghőmérsékletek alakulásánál mértük. Az adatok alapján a hőség napok (T<sub>max</sub> = ≥ 35 <sup>°</sup>C), valamint a fagyos- (T &lt; 0 <sup>°</sup>C) és zord (T &lt; 10 <sup>°</sup>C) napok számának alakulását is vizsgáltuk. Megállapítottuk a hőség napok növekvő; a fagyos- és zord napok csökkenő tendenciáit. Az adatsoroknak az országos adatok dinamikájával való összehasonlítását és a növényfenológiai felhasználási lehetőségeit mutatjuk be a jelen közleményben. A helyi adatsorok jól illeszkednek az országos tendenciához, és az éghajlatváltozás növényfenológiai hatásainak kimutatásával a természetvédelem eredményességét növelhetik. A közösségi tudomány lehetőséget ad a tudományos eredmények nagyobb mértékű társadalmi meg- és elismerésére. Az éghajlatváltozás összetett ökológiai kölcsönhatásainak lokális léptékű kimutatására a pókbangó orchidea faj alkalmazása a hazai környezeti viszonyok között is javasolható, mivel hazánkban jellemző és fokozottan védett faj, vízhiányra érzékeny, különösen alacsony talajnedvesség tartalmú területeken.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Alföldi Zoltán, Cseh László† https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3976 A szürke farkas táplálkozása és gazdálkodási vonatkozásai 2023-02-27T19:57:13+00:00 Krisztián Katona katona.krisztian@uni-mate.hu Miklós Heltai katona.krisztian@uni-mate.hu <p>A szürke farkas (<em>Canis lupus</em>) hazánkban is újra egyre inkább terjedő nagyragadozó. Megítélése ellentmondásos, mivel feltételezett kedvező ökológiai hatásai mellett a csülkösvadfajok és a legelő háziállatok állományaiban gazdasági kárt is okozhat. Publikációnkban áttekintést adunk a farkas táplálkozási sajátságairól szerzett eddigi tudományos ismeretekről, melyekre alapozva a farkas természetvédelmi kezelését hatékonyabbá tehetjük, a konfliktusokat csökkenthetjük. Három kontinens számos országából gyűjtött irodalmi információk alapján megállapítható, hogy az Északi-Középhegységben terjeszkedő farkas számára a csülkösvad populációk minden valószínűség szerint az elsődleges táplálékforrást jelentik, mint ahogy az Európa vagy Észak-Amerika számos területén megfigyelhető. Az eddigi vizsgálatok alapján feltételezhetően a legkedveltebb táplálékforrásnak a gímszarvas számíthat, mellette a vaddisznó, az őz, és akár a muflon elejtése is gyakori lehet. A legelő háziállatok fogyasztása abban az esetben növekedhet, ha a csülkösvad állományok sűrűsége és változatossága jelentősen visszaesne, illetve, ha az állattartás nagy területeken, megfelelő védelem nélkül folyna. A farkas csúcsragadozóként a hazai faunában mindenképpen fontos ökológiai szabályozó szerepet tölthet be, például a nagytestű növényevő fajok erőteljes lokális hatásait enyhítheti. Mindemellett azonban a farkas természetes ragadozó viselkedésével jelentős kedvezőtlen hatást is gyakorolhat a csülkös vadfajok és a patás háziállatok állományaira; csökkentheti az állományuk egyedszámát, megváltoztathatja az egyedek tér- és időbeli aktivitási mintázatait, növelheti a stressz szintjét. Ezért fontos ezeket az interakciókat hazánkban is részletesebben feltárni, hogy a farkasállomány védelmével egyidőben a keletkező konfliktusokat is kezelni lehessen.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Katona Krisztián, Heltai Miklós https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3977 Kullancsfaunisztikai vizsgálatok Keszthely térségében 2023-02-27T21:04:12+00:00 Szilvia Kovács Kovacs.Szilvia.Georg@uni-mate.hu Richárd Varga vr@magreen.hu <p>Vizsgálatainkat hét különböző területen végeztük Keszthely, Gyenesdiás és Fenékpuszta térségében 2021. tavaszán és őszén. Dragging módszerrel gyűjtöttük a kullancsokat, majd 70%-os etil-alkoholban tároltuk őket további vizsgálatokra. Legnagyobb egyedszámban <em>Dermacentor reticulatus</em> (20 pld) és <em>Ixodes ricinus</em> (16 pld) fordult elő egy-egy gyűjtés alkalmával. A vizsgált kullancsfajok közül a <em>D. reticulatus</em> és az <em>I. ricinus</em> esetében elmondható, hogy a gazdakereső hímek aránya ősszel magasabb volt, míg a tavaszi periódusban a gazdakereső nőstények voltak nagyobb számban a gyűjtött mintában. Az <em>I. ricinus</em> adultok és nimfák áprilisi együttes jelenléte arra utal, hogy ezekben a stádiumokban teleltek át. Kisebb gyakorisággal került elő a gyűjtés során <em>Haemaphysalis concinna</em>, <em>H. inermis</em> és <em>H. punctata</em>.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Kovács Szilvia, Varga Richárd https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3978 Peszticidek hatásvizsgálata Enchytraeus albidus faj területválasztásának segítségével 2023-02-27T21:47:17+00:00 Anna Révész revesz.anna97@gmail.com Borbála Szabó bszabo@uni-bremen.de Gergely Boros boros.gergely@uni-mate.hu <p>A kémiai módszereken alapuló növényvédelem napjainkban meghatározó a mezőgazdasági gyakorlatban, ezért a környezetbe kijuttatott peszticidek hatásának vizsgálata nem célfajokra rendkívül fontos. Ennek megfelelően a hazai szőlőművelésben gyakran alkalmazott Quadris (azoxistrobin) fungicid és Flumite 200 (flufenzin) akaricid televényférgekre gyakorolt hatását vizsgáltuk önmagukban, illetve keverékként. Terepi mintavételre a növényvédőszerek kijuttatása előtt és után került sor. OECD szabványok alapján elkerülési viselkedésen alapuló teszteket végeztünk <em>Enchytraeus</em> <em>albidus</em> televényféreg fajon. Egyes koncentrációknál a kísérleti állatok elkerülő viselkedést mutattak, ugyanakkor ezek a javasolt kijuttatási értékeknél több nagyságrenddel magasabbak voltak. Ezen eredményeink alapján a vizsgált két növényvédőszert az <em>Enchytraeus albidus</em> faj egyedei képesek érzékelni és elkerülni, így előírásszerű alkalmazás esetén az általunk vizsgált növényvédőszerek nem jelentenek jelentős környezettoxikológiai kockázatot a televényférgekre.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Révész Anna, Szabó Borbála, Boros Gergely https://journal.ke.hu/index.php/tl/article/view/3979 Vándorólas tyúklegeltetés hatása ökológiai gyümölcsösben – Előzetes eredmények 2023-02-27T23:05:52+00:00 Dénes Saláta Salata.Denes@uni-mate.hu Mátyás Lénárd Salata.Denes@uni-mate.hu Sándor Zámbó Salata.Denes@uni-mate.hu Tirczka Imre Salata.Denes@uni-mate.hu Károly Penksza Salata.Denes@uni-mate.hu <p>A legeltetés célállatai között viszonylag ritkán fordulnak elő baromfifélék és relatíve kevesen vizsgálták eddig részletekbe menően a baromfilegeltetést, azon belül is a tyúklegeltetés hatását a gyepvegetációra. Munkánk során a Gödöllő melletti GAK Babatvölgyi Biokertészeti Tangazdaság bio almafás kertjében, mobilólas tartás mellett legeltetett ökológiai tojótyúk állomány által előidézett változásokat vizsgáltuk a gyepvegetáció tekintetében. A vizsgálat során 4 mintavételi egység legelt és kontroll részén 8 legeltetési szakaszt vizsgáltunk a legeltetés megkezdése, majd a legeltetés befejezése után. Jelen munkánkban a mobilólhoz legközelebb eső, így bolygatásnak leginkább kitett mintavételi egység adatait elemezzük. Felvételeinket az egyes növényfajok százalékos borításának és a növények fenológiai állapotának feljegyzésével készítettük, majd a vegetáció összetételét vizsgáltuk szociális magatartástípusok, természetvédelmi értékkategóriák és a legeltetési értékek alapján. Előzetes vizsgálataink eredményei azt mutatják, hogy a vizsgált terület vegetációját egy pár éves parlag képe jellemzi. A növényzetet nagyobb részt gyom- és zavarástűrő fajok alkotják, de természetes(ebb) állapotra utaló fajok is jelen vannak. A legelés hatásáról elmondható, hogy amellett, hogy a tojótyúkok elsősorban a könnyebben csipegethető, „lágyabb” növényi részeket legelik le, fenológiai fázistól függetlenül elfogyasztanak mindent, ami zöld növény, még a rostosabb pázsitfű fajokat és a mérgező növényeket is, igaz legkevésbé preferálva ezeket. A legeltetés hatásaival kapcsolatban meg kell még jegyezni, hogy a vizsgált időintervallumban nem volt tettenérhető a tyúklegeltetés érdemi gyomosító hatása, így a tyúkállomány legeltetése, mint rendhagyó módszer sikeresen alkalmazható egy arra alkalmas terület kezelésére.</p> 2022-12-28T00:00:00+00:00 Copyright (c) 2022 Saláta Dénes, Lénárd Mátyás, Zámbó Sándor, Tirczka Imre, Penksza Károly