http://journal.ke.hu/index.php/etm/issue/feed Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing 2018-09-12T09:00:59+00:00 Sántosi Péter santosi.peter@ke.hu Open Journal Systems <p>A folyóirat korszerű formában és szemléletben mutatja be a magyar élelmiszer-marketing legfontosabb eredményeit, a hazai piac sajátosságait, de ugyanakkor rávilágít az aktuális élelmiszergazdasági, táplálkozási kérdésekre is.</p> http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/615 Egy alternatív fehérjeforrás értékelése: a rovarfogyasztás kihívásai és lehetőségei 2018-09-11T12:29:14+00:00 Péter Balogh balogh.peter@econ.unideb.hu <p>Széles körben elfogadott az a tény, miszerint 2050-re 9 milliárd ember fog élni a Földön. Ahhoz, hogy ennyi ember élelmiszerellátása megoldott legyen, a jelenlegi élelmiszer előállítás mennyiségét közel a duplájára kell növelni. Új élelmiszer előállítási módszereket kell kialakítanunk. Az ehető rovarok mindig is részei voltak az emberek számára rendelkezésre álló táplálkozási formáknak, azonban egyes társadalmak elutasítják az ilyenforma élelmezési lehetőséget. A dolgozatom célkitűzése a rovarfogyasztáshoz kapcsolódó kihívások és lehetőségek összefoglalása illetve egy részben saját szerkesztésű, a témához kapcsolódó elfogadottsági felmérés statisztikai elemzése. A primer adatgyűjtés célja a kitöltők alkotta sokaság adta válaszok elemzése az általános húsfogyasztási és a rovarfogyasztással kapcsolatos témakörökben. A legfőbb alkalmazott statisztikai módszerek a Mann-Whitney és a Kruskal-Wallis rangtesztek. A szekunder adatgyűjtés alapjai a FAO 2012-es római élelmezésbiztonsági konferenciája és különböző rovarfogyasztással kapcsolatos nemzetközi kutatások. A legfőbb eredményekalapján megállapítható, hogy a válaszadók saját bevallása szerint a húsfogyasztás elengedhetetlen az egészség megőrzése érdekében, inkább elfogadóak az új, innovatív ételek iránt, főleg, ha társaságban van lehetőségük kipróbálni. A kitöltők szerint a legfőbb akadályok, amiért a rovarfogyasztás nem elterjedt a nyugati országokban az alábbiak: kulturális különbségek, a rovarokat kár- és kórokozással azonosítjuk, európai szemlélettel ez egy primitív étkezési forma. Ezek a megállapítások alátámasztják a szakirodalmak által meghatározott legnagyobb gátat az innováció széleskörű bevezetésében: a nyugati ízlésvilágot. Ennek ellenére a válaszadók kétharmada kipróbálna egy rovar központú ételt. A főbb eredményeket összegezve az innováció széleskörű bevezetése a piacra még idő előttinek mutatkozik, azonban a korai innovátorokat célzó szegmentumokba történő belépés indokolt lehet.</p> 2017-11-08T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/174 A vásárlói termékválasztás jellemzői a Balaton térség piachelyein - a helyi termelői piacok 2018-01-25T14:00:14+00:00 Csilla Nezdei n.csyllu@hotmail.com A Balaton kiemelt üdülőkörzet, mint Magyarország második legjelentősebb turisztikai körzete számos kihívással áll szemben, legyen szó akár a térségi önállóságról, akár a helyi gazdaság erejéről, az agrárium és a turizmus megjelenésének mértékéről. A tanulmány összefoglalja a Balaton körül létesített piachelyek, köztük a helyi termelői piacok geográfiai sajátosságait, a vásárlói döntésekben szerepet játszó tényezőket, a vevők termékválasztásra vonatkozó jellemzőit. A helyi termelői piacok, mint napjaink helyi gazdaságfejlesztésében megjelenő lehetséges eszközök – kiemelt szerepet kapnak, amelyek egyéb, piaci jellegű értékesítési ponttal összehasonlítva jól szemléltetik sajátos karakterüket. A helyi termelői piacok számának folyamatos emelkedése ellenére azok nemcsak a gazdaság fejlesztéséhez járulnak hozzá (az árucikkek közvetlen értékesítésével), hanem másodlagos funkcióval is leírhatók: egyrészt a frissáru, illetve nem élelmiszer jellegű termékek beszerzési forrásai; másrészt a helyi közösségi élet alakításában többlettartalommal is rendelkeznek. A 2016-ban készített saját kérdőíves felmérésem és az működtetői interjúk eredményei szintén igazolják ezeket. Kijelenthető, hogy a termelői piacok alapvető célja a helyi termelők bevétele növekedésének és a lokális közösségek megújításának elősegítése, mint a helyi termék és piac egységes pontja. A szakirodalmi, fejlesztési dokumentumok, valamint a kutatási eredményeim alapján a célcsoportot a lakosok és a turisták együttesen adják. A további eredmények szerint a vásárlási motivációban a kapható termékek egyedisége és minősége bizonyul a legfontosabb szempontnak. A hipotézisek alapján megfogalmazható, hogy a helyi termelői piacok vásárlói csoportja elkülöníthető a további értékesítési pontok vásárlói csoportjaitól, amely megmutatkozik a választott termékek körében is. A termelői piacokon belül is eltérés figyelhető meg, mind a földrajzi elhelyezkedés, mind a termékkategóriák szerint. A vásárlás motivációja a nyugat-európai országokhoz hasonlóan a termékek egyedisége és minősége; a helyi árusok támogatása kevésbé meghatározó. A Balaton régió településeinek piachelyein mért adatok az országos tendenciához hasonlóan alakulnak. 2017-09-26T14:59:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/175 Magyar vidékfejlesztési programok és élelmiszertermelés 2017-09-26T14:12:10+00:00 Csaba Sarudi sarudi.csaba@ke.hu The rural development as a separate subject area appeared in the EU only in the last decade of the XX. century. In Hungary it became an important part of the economy policy after the accession to the EU and the regime change. The EU rural development supports has been opened to Hungary since 2000. The amount of the rural development supports slightly more than one fifth of the agricultural supports which means 1300 billion during the present programming period. The size and the content of the rural development programs were formed by the reforms of the common agrarian policy (CAP). In our study we investigate some EU rural development documents between 1990 and 2020, the rural development aspects of the agrarian reforms as well as the Hungarian rural development programs of the same period, We examine the objectives, the financial framework, the EU supports of the programs. Where possible we examine the utilization and the evaluation of the supports. 2017-09-26T14:59:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/2179 A tejágazat helyzete, különös tekintettel a tej és tejtermék-fogyasztás a alakulására 2018-09-12T09:00:59+00:00 Péter Balogh na@na.na <div>A globális tejtermelés és a kereslet várhatóan állandó ütemű növekedési tendenciát mutat majd a következő években. A tej- és tejtermékek külkereskedelmében Kína meghatározó piaccá válhat. A nemzetközi kereskedelem import oldalán Oroszország, Szaúd-Arábia, Kína és Japán szerepe kiemelkedő, míg export oldalon Új-Zélandé, Ausztráliáé és az USA-é. A hazai külkereskedelem főként a szomszédos tagállamokkal zajlott. A kivitelünket főleg az alacsony hozzáadott értékű, feldolgozatlan termékek alkotják, amelyek főként az olasz, román, szlovák és horvát piacra kerülnek. Az importunk jellemzően Németországból, Lengyelországból és Szlovákiából származó, magas feldolgozottságú, főként késztermékekből áll. Magyarország tejfogyasztási szintje alacsony az EU átlagához képest, melynek elsődleges oka a hazai fogyasztók gyenge fizetőképessége.&nbsp;<br>Hazánkban a tejtermék-fogyasztási cél az lenne, hogy a jelenlegi 1:2 Ca:P arány 1:1 ideálisra javuljon. Ehhez el kellene érni a mintegy 260-270 kg/fő/éves tejfogyasztási szintet, ami a gyakran „magyar néma járvány”-ként is emlegetett csontritkulás kialakulását is képes lenne megelőzni, elterjedését mérsékelni. Magyarországon, ha ezt a mértéket nem is éri el a fogyasztás, de az 1987-ben mért közel 200 kg/fő/év fogyasztás kedvezőbb képet mutatott, mint a jelenlegi 150-165 kg/fő/éves átlag.&nbsp;<br>A növekvő népességgel párhuzamosan a fogyasztói igények is növekedést mutatnak, elsősorban a magasabb hozzáadott értékű termékek iránt. Koncentrált lett a tejtermékek marketingje, mivel az Európai Unió tagállamai és köztük Magyarország is arra törekszenek, hogy pozitív megítélést kapjon a tej. A termék népszerűsítését Európa szerte már a bölcsődékben, óvodákban elkezdték.&nbsp;<br>A tejtermékfogyasztás szerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy míg a fogyasztói tej, a tejszín, a tejföl és az ömlesztett sajt esetében kicsi a lemaradásunk a többi EU tagországhoz képest, addig a savanyított termékekből, ízesített tejitalokból, sajtból, túróból, vajból és sűrített tejből lényegesen kevesebb fogy Magyarországon. Hazánk sajtfogyasztása a volt szocialista országok átlagával lényegében megegyezik, viszont nagy a lemaradásunk a régió vajfogyasztásához képest, továbbá a tejfogyasztásban is mérhető volt kisebb mértékű leszakadás.</div> <p><br>Full Text:&nbsp;<a class="file" href="http://journal.ke.hu/etm/index.php/etm/article/view/215/219" target="_parent">PDF (MAGYAR)</a></p> 2016-12-15T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/176 A csokoládé fogyasztói megítélése 2017-09-26T14:12:10+00:00 Zsanett Laskai laskai.zsanett94@gmail.com Andrea Olsovszkyné Némedi PhD olsovszkyne.andrea@ke.hu Our topic is about chocolate. We have chosen it because we are interested in its effects on health, it has a lot of positive, for example lower blood pressure, less cough and it can prevent stroke. In the review of the literature we looked for relevant sources on this topic. Our dissertation is based on a questionnaire with 162 people, which we analyzed with PSPP programme. In addition we did a focus group with 6 female persons who are in their twenties. In the questionnaire the results showed that the interviewees consumed chocolate weekly or more times a week, and most of them like milk chocolate, more than dark or white. These people most often purchase this food in hypermarkets. We found a surprising result, because who are more qualified people, they look for information on the packages more times. The three most frequent pieces of information are: brand name, name of the product and texture. The three least frequent pieces of information are: calorie content, health claims and allergenic materials. Most people still purchase chocolate for namedays and birthdays. In the focus group was revealed that they preferred Milka chocolate as presents opposed to other brands. In blind tasting 5 women recognized it out of 6 because of its typical taste. When their purchase this product is important that they like it, the cost, the taste and what they would like to eat at that moment. In the slogan recognition the participants had to match the brand and its slogan, and it was perfect. In every research it was revealed that the people knew only the simple effects of chocolate on health. 2017-09-26T14:59:49+00:00 ##submission.copyrightStatement## http://journal.ke.hu/index.php/etm/article/view/177 A sertéshúsfogyasztási szokások vizsgálata a 4P alapján - a termékkel kapcsolatos kérdések bemutatása 2017-09-26T14:12:10+00:00 Viktória Vida vida.viktoria@econ.unideb.hu István Szűcs szucs.istvan@econ.unideb.hu The topicality and importance of the chosen subject is justified by the trends observed in recent years, showing that questions concerning nutrition, food and food safety are gaining more and more significance. One of the biggest challenges of the 21st century is to ensure a stable, sustainable and safe food production for the continuously growing population of the world. We have chosen this subject for the research work, as we wanted to deal with an issue that influences our everyday life, our lifestyle and welfare and our health. For this reason, this article focuses on analysing consumer habits, preferences and attitudes related to pork consumption, namely on the area of nutrition marketing. Hungary’s population traditionally consumes pork meat and it is the second most popular meat, so we have chosen pork meat to be the focal point of the article. A consumer research consisting of 1201 questionnaires served as a basis of the primary research, which can be treated as the sample population. The most important aim of the primary research was to examine how the consumption of pork products is altering in Hungary, how often they are consumed, how healthy they are judged by consumers, where these products are purchased, what price is evaluated to be realistic, which products are consumed less and more, how the preference list of consumers related to pork products looks like and where the significant differences between pork consumption and gender, age, family status, educational attainment, settlement size etc. can be found. 2017-09-26T14:59:49+00:00 ##submission.copyrightStatement##